Thể loại:Giải tích học

Một loại toán cao cấp dùng trong việc tính toán biến đổi, diện tích của hình và giới hạn trong thời gian liên tục hay thời gian cách khoảng

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

T