Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Xuất-nhập thông tin

Nhập Thông Tin

sửa

Lệnh Prompt()

sửa
Var Thong_Tin_Nhap
Thong_Tin_Nhap = prompt('Tiêu_Đề', 'Thông_Tin_Nhập');
Ten = prompt('Thông Tin', 'Xin cho biết tên');
document.write('Xin Chào Bán + ten);

Xuất Thông Tin

sửa

document.write()

sửa
document.write('Thông_Tin');
document.write(' Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());

Lệnh alert()

sửa
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Xuất-nhập thông tin”.