Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Phép toán

Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau

  • Phép Toán
+ - * / % ++ --
Cộng (Addition) Trừ (Subtraction) Nhân (Multiplication) Chia (Division) Còn lại (Modulus) Tăng Dần (Increment) Giảm Dần (Decrement)
  • Thể So Sánh
== === != > < >= <=
Bằng (Addition) Trừ (Subtraction) Không Bằng (is not equal) Lớn Hơn (is greater than) Nhỏ Hơn (is less than) Lớn Hơn Hoặc Bằng(is greater than or equal to) Nhỏ Hơn Hoặc Bằng (is less than or equal to)

Bản mẫu:Cần hợp nhất Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau

  • Phép Toán
+ - * / % ++ --
Cộng (Addition) Trừ (Subtraction) Nhân (Multiplication) Chia (Division) Còn lại (Modulus) Tăng Dần (Increment) Giảm Dần (Decrement)
  • Thể So Sánh
== === != > < >= <=
Bằng (Addition) Trừ (Subtraction) Không Bằng (is not equal) Lớn Hơn (is greater than) Nhỏ Hơn (is less than) Lớn Hơn Hoặc Bằng(is greater than or equal to) Nhỏ Hơn Hoặc Bằng (is less than or equal to)
Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Phép toán”.