Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Mảng

Hỗ trợ tạo các mảng với nhiều kiểu dữ liệu Array .

Công Thức

sửa
new Array()
new Array(size)
new Array(element0, element1, ..., elementn) 

Thí Dụ

sửa
var links = new Array ("http://www.yahoo.com", "http://www.hotmail.com", "http://www.geocities.com");
for (var i = 0; i < links.length; i++)
{
    document.write ('<a href=' + links[i] + '>' links[i] + '</a><br>');
}

var my_array = new Array ();
for (var i = 0; i < 10; i++)
{
    my_array[i] = i;
}
var x = my_array[4];

Bản mẫu:Cần hợp nhất Hỗ trợ tạo các mảng với nhiều kiểu dữ liệu Array .

Công Thức

sửa
new Array()
new Array(size)
new Array(element0, element1, ..., elementn) 

Thí Dụ

sửa
var links = new Array ("http://www.yahoo.com", "http://www.hotmail.com", "http://www.geocities.com");
for (var i = 0; i < links.length; i++)
{
    document.write ('<a href=' + links[i] + '>' links[i] + '</a><br>');
}

var my_array = new Array ();
for (var i = 0; i < 10; i++)
{
    my_array[i] = i;
}
var x = my_array[4];
Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Mảng”.