Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Dòng văn bản

Khái Niệm

sửa

Chử và cách thể hiện chử trong trang mạng

Khai Báo Dòng Chữ

sửa

Var Text = "Hello, there"

Các Hàm Xử Lý Dòng Chử

sửa

Ngôn ngử Javascript dùng những hàm sau đây để xử lý dòng chử

bold()

sửa

Chữ đậm

sửa

Welcome to Nhoi Hội

italic()

sửa

big()

sửa

small()

sửa

Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Dòng văn bản”.