Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Điều kiện

các bạn ơi cho mình hỏi trong điều kiện if của javaScript nếu có 2 câu lệnh thì ghi làm sao ,như if(dieu kien) câu lệnh 1 cau lenh 2 ,mình làm hoài mà không được. 04:36, ngày 22 tháng 3 năm 2013 (UTC)hoang97

Bạn cần đưa các câu lệnh vào các dấu ngoặc {} vì có hơn một câu lệnh:

if (điều kiện) {
	câu lệnh 1;
	câu lệnh 2;
}

(Nếu không xuống dòng thì cũng được nhưng khó đọc hơn. Ngoài ra, bạn có thể bỏ đi các dấu chấm phẩy nếu xuống dòng.)

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:49, ngày 10 tháng 4 năm 2013 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Điều kiện”.