Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript DOM

Khái Niệm

sửa

DOM hay Data Object Manipulation là ngôn ngử lập trình trang mạng hướng đối tượng dử liệu của trang mạng . trong DOM, dử liệu như Cửa Sổ, Văn Bảng, Đơn được xem là một đối tượng có một hay nhiều hơn một thuộc tính và cách thức xử lý đối tượng qua các hàm xử lý

Các đối tượng dử liệu trang mạng HTML bao gồm

  • Đối Tượng Cửa Sổ, Window , Dử liệu về Cửa Sổ trình duyệt trang mạng
  • Đối Tượng Văn Bản, Document , Văn Bảng bên trong cửa sổ chứa các phần tử nội dung trang mạng
  • Đối Tượng Đơn, Form , Đơn bên trong Văn Bảng chứa các phần tử của đơn

Cách Lập Trình

sửa

Mổi Đối Tượng đều có một hay nhiều Thuộc Tính . Mổi Thuộc Tính đều có một giá trị riêng và một cách hoạt động riêng.

Gán giá trị thuộc tinh của một đối tuong

sửa
    ĐốiTượng.ThuộcTính = Giá_Trị

Luu giá trị thuộc tinh của một đối tuong

sửa
     Variable = ĐốiTượng.ThuộcTính 


Định lối hoạt động của đối tuong

sửa
 
     ĐốiTượng.CáchHoạtĐộng

Thí dụ

sửa

Đối Tượng Window có các thuộc tính sau Title (Tiêu đề) . Status ()

Voi các lối hoạt động sau Open() (Mo Cua So) , Close() (Đong Cua Sô)

Thí Dụ
window.title = "Xin Chào";
document.write(window.title);

Đối Tượng cua Ngon Ngu Lập Trình Javascript

sửa
Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript DOM”.