JavaScript DOM

sửa

DOM hay Data Object Manipulation là ngôn ngử lập trình trang mạng hướng đối tượng . Các dử liệu như Cửa Sổ, Văn Bảng, Đơn được xem là một đối tượng có một hay nhiều hơn một thuộc tính và cách thức xử lý đối tượng qua các hàm xử lý

Mổi Đối Tượng đều có một hay nhiều hơn một Thuộc Tính . Mổi Thuộc Tính đều có một giá trị riêng và một cách hoạt động riêng.

Lập trình Đối Tượng

sửa

Gán giá trị thuộc tinh của một đối tượng

sửa
    ĐốiTượng.ThuộcTính = Giá_Trị

Lưu giá trị thuộc tinh của một đối tượng

sửa
    BiếnSố = ĐốiTượng.ThuộcTính 


Định lối hoạt động của đối tượng

sửa
    ĐốiTượng.CáchHoạtĐộng

Đối tượng dử liệu trang mạng HTML

sửa

Các đối tượng dử liệu trang mạng HTML bao gồm

  • Đối Tượng Cửa Sổ, Window
  • Đối Tượng Văn Bản, Document
  • Đối Tượng Đơn, Form