Sinh viên toán trường đại học Ludwig-Maximilians. Lĩnh vực ưa thích: topo, đại số, giải tích phi chuẩn.

Các sách tham gia viếtSửa đổi