Thành viên:Đức Anh/Từ điển nói lái/A

 • A bạn lòng: ông bạn là
 • A bồng: ông bà
 • A cáo: ao cá
 • A chạy rông: ông chạy ra
 • A chôm: ôm cha
 • Ả có bông: ổng có ba
 • Ả có bồng: ông có bà
 • A dài: ai già
 • A dui: ui da
 • A giồng: ông già
 • Á khôi: ôi khá
 • A không rách: ách không ra
 • A không tải: ai không tả
 • A lạnh: anh lạ
 • A lô: ô la
 • A lông: ông la
 • A mày: ai mà
 • A mề: ê mà
 • A mờ: ơ mà
 • A mừng: ưng mà
 • A nó hỏng: ông nó hả
 • A ông diều: yêu ông già
 • A phóng
 • A về: ê và (eva)
 • Ả xa lọng: ổng xa lạ
 • A xổng: ông xã
 • Ác không: ông khác
 • Ai bàn: an bài
 • Ai bằng tăng: ăn bằng tay
 • Ai căn: ăn cay
 • Ai cay đắng: ai căng đ*i
 • Ai cũng sờ: ơ cũng xài
 • Ai đã canh: anh đã cai
 • Ai đống: ông đ*i
 • Ai không dành: anh không dài
 • Ai không lạnh: anh không lại
 • Ai không mằn: ăn không mày
 • Ai không sanh: anh không sai
 • Ai không sành: anh không xài
 • Ai ngắn: ăn ngáy
 • Ai ngớ: ơ ngáy
 • Ai ngờ: ơ ngài
 • Ai ngóng: ông ngái