Thông tin nhanh
Tổng quan
Địa lý
Diện tích:km2
Xã hội
Dân số:người
Mật độ:người/km2
Kinh tế
GDP
(2023)
USD (danh nghĩa)
USD (PPP)
Bình quân
(2023)
USD (danh nghĩa)
USD (PPP)
Tiền tệ:
Mã quốc tế: