Biểu quyết sửa

 • Biểu quyết xóa (trang/sách/tập tin)
 • Biểu quyết phục hồi (trang/sách/tập tin)
 • Biểu quyết chọn nhân sự (ĐPV/BQV/HCV/KĐV)
 • Biểu quyết bất tín nhiệm (ĐPV/BQV/HCV/KĐV)
 • Biểu quyết đề cử nội dung chọn lọc (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn)
 • Biểu quyết rút nội dung chọn lọc (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn)
 • Biểu quyết về quy định

Bình chọn sửa

 • Bình chọn chất lượng sách (A/B/C)
 • Bình chọn cuốn sách xuất sắc (Tháng/Năm)
 • Bình chọn biên tập viên xuất sắc (Tháng/Năm)

Các phòng sửa

 • Phòng thảo luận
  • Thảo luận chung: dự án, hoạt động, thay đổi logo, thăm dò biểu quyết,...
  • Đề xuất
 • Phòng trợ giúp
  • Hỏi các vấn đề liên quan tới sửa Wikibooks:
 • Phòng hỏi đáp
  • Hỏi về vấn đề liên quan tới đọc Wikibooks
 • Phòng thông báo
  • Thông báo chung: Biểu quyết đang diễn ra, ...
  • Thông báo của Meta
 • Phòng của bảo quản viên
 • Phòng giải quyết mâu thuẫn
 • Phòng kiểm định
 • Phòng cấp quyền
 • Phòng lưu trữ

Nguyên tắc lưu trữ tại phòng lưu trữ sửa

Nguyên tắc 100:

 • Áp dụng mỗi khi trang vượt quá 100 đề mục.
 • Tạo một trang lưu trữ và dán nhãn gồm:
  • Thời điểm lưu trữ
  • Khoảng thời gian được lưu trữ
  • Tên trang được lưu trữ
  • Người lưu trữ
 • Chỉ lưu trữ các đề mục được cho là đã kết thúc hoặc không còn thảo luận một thời gian dài

Nguyên tắc 1 năm:

 • Áp dụng mỗi trang khi vượt quá 1 năm nhưng chưa có đến 100 đề mục.
 • Tạo một trang lưu trữ và dán nhãn gồm:
  • Thời điểm lưu trữ
  • Năm được lưu trữ
  • Tên trang được lưu trữ
  • Số đề mục được lưu trữ
  • Người lưu trữ
 • Chỉ lưu trữ các đề mục được mở trong năm được lưu trữ và đã kết thúc hoặc không còn thảo luận trong năm lưu trữ.

Hai phòng biểu quyết sửa

Phòng biểu quyết dự án sửa

 • Biểu quyết nhân sự: (Tín nhiệm/Bất tín nhiệm) (ĐPV/BQV/HCV/KĐV)
 • Biểu quyết quy định

Phòng biểu quyết nội dung sửa

 • Biểu quyết nội dung: (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn) (Gắn sao/Rút sao)
 • Biểu quyết (Xóa/Phục hồi) (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn)