Thành viên:Đức Anh/Lời dạy của Đức Phật

Nội dungSửa đổi

Lời dạy của Đức PhậtSửa đổi

Chương 1: Nhân Duyên

 • Bốn Sự Thật
 • Nhân Duyên
 • Duyên Khởi

Chương 2: Tâm và trạng thái vốn có của sự vật

 • Vô thường và Vô ngã
 • Tâm tạo tác
 • Hình thái chân thực của sự vật
 • Con đường trung đạo

Chương 3: Phật tánh

 • Tâm thanh tịnh
 • Phật tánh
 • Vô ngã

Chương 4: Phiền não

 • Những phiền não của con người
 • Tính chất của con người
 • Hiện thực về cuộc đời
 • Chân tướng của mê vọng

Chương 5: Sự cứu độ của Phật

 • Hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà
 • Quốc Độ Thanh Tịnh

Con đường tu hànhSửa đổi

Chương 1: Con đường giác ngộ

 • Thanh tịnh tâm
 • Phẩm hạnh thiện lành
 • Những chuyện kể mang tính giáo dục

Chương 2: Con đường thực tiễn

 • Tầm đạo
 • Những phương pháp thực hành
 • Con đường của niềm tin
 • Lời của Đức Phật