Thành viên:Đức Anh/Lược sử Việt Nam/Tóm tắt lịch sử

Nguồn gốc xa xưa sửa

Nhà nước đầu tiên sửa

Nhà nước Văn Lang sửa

Nhà nước Âu Lạc sửa

Nhà Triệu sửa

Một nghìn năm Bắc thuộc sửa

An Dương Vương là người cai trị nước Việt thời đó gọi là Âu Lạc, trước khi Triệu Đà đem quân sang đánh. Năm 179 TCN, Triệu Đà chiếm được Âu Lạc.

Độc lập và thống nhất sửa

Chia cắt đất nước sửa

Cận đại sửa

Hiện đại sửa