Thành viên:Đức Anh/Điều lệ cấp quyền bảo quản viên

DỰ THẢO: THÀNH LẬP ĐIỀU LỆ CẤP QUYỀN BẢO QUẢN VIÊN


Điều kiện ứng cử viênSửa đổi

Điều kiện chungSửa đổi

  • Thành viên đã mở tài khoản trên Wikibooks ít nhất 1 năm
  • Thành viên đã có ít nhất 500 sửa đổi; hoặc ít nhất 250 sửa đổi tại 3 không gian chính.

Điều kiện thành viên của WikipediaSửa đổi

  • Thành viên đã mở tài khoản trên Wikipedia ít nhất 1 năm
  • Thành viên đã có ít nhất 1000 sửa đổi; hoặc ít nhất 500 sửa đổi tại không gian chính.
  • Thành viên không bị cấm trong vòng 30 ngày gần nhất, không là rối của thành viên đang bị cấm.

Điều kiện bảo quản viên của WikipediaSửa đổi

  • Thành viên đã trở thành bảo quản viên Wikipedia ít nhất 1 tháng
  • Thành viên không bị bất tín nhiệm, không bị cấm trong vòng 30 ngày gần nhất


Điều kiện cử triSửa đổi

Điều kiện tham gia đề cửSửa đổi