Đức tính các biên tập viên cần có sửa

Trách nhiệm sửa

Trách nhiệm là một sợi dây ràng buộc người biên tập viên và chính họ là người buộc dây lên mình. Khi biên tập sách không nên bỏ dở giữa chừng. Khi biên tập sách không nên cẩu thả, qua loa.

Sáng tạo sửa

Tôn trọng sửa

Các biên tập viên nên tôn trọng các ý kiến của những người khác. Tôn trọng không chỉ là nhìn, nghe ý kiến của người khác mà còn phải đề cao, suy nghĩ và hiểu ý kiến của người khác. Các thành viên cũng không nên lấy lợi dụng việc người khác nhượng bộ mình mà tưởng mình là đúng và thiếu tôn trọng họ.

Những ví dụ sau đây có vẻ tôn trọng ý kiến nhưng thực ra là không:

  • "...mỗi người có một ý kiến mà, tùy bạn thôi."
  • "Tôi tôn trọng ý kiến của bạn, nhưng rõ ràng nó sai..."
  • Nói rằng "Tôi rất tôn trọng ý kiến của bạn" nhưng thực tế chưa hề đọc nó

Lịch sự sửa

Không nên nói cộc lốc, không nên nói những câu tục tĩu, hay làm những hành động mà không gây khó chịu cho người cũng như làm người khác có thiện cảm với mình, từ đó không khí dự án sẽ mang màu xanh hòa bình, đó là mục đích của lịch sự.

Đức tính một bảo quản viên cần có sửa

Đức tính các kiểm định viên cần có sửa

Trung lập sửa

Đây là đức tính căn bản và quan trọng nhất của một kiểm định viên. Rất hiếm có một người nào giữ được một độ trung lập tuyệt đối hay gần tuyệt đối. Một vụ tranh cãi về 1+1=2 hay 1+1=3 trong mắt họ thì chẳng có bên nào đúng cả nếu ai đó hỏi ý kiến họ.

Ý thức sửa