Tự học JavaScript/Thư viện mã nguồn

Thư viện mã nguồn Javascript

sửa

Tạo một hồ sơ Javascript rời với những chức năng co ban

Chống Sao Chép Nội Dung

sửa
 • IE
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
document.write('<body ondragstart="return false" onselectstart="return false">');
</script>
 • Both IE and NS
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function disableselect(e){return false}
function reEnable(){return true}
 
//if IE4+
 
document.onselectstart=new Function ("return false")

 
//if NS6
 
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

Vô Hiệu Hóa Chức Năng Chuột Phải

sửa
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function click() 
{
if (event.button==2) {alert(new Date());}
}
document.onmousedown=click
//-->
</script>

Thay Đổi Màu Nền Tự Động

sửa
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
var bgcolorlist=new Array("#DFDFFF", "#FFFFBF", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#FFFFFF", "#DDDD00")
document.bgColor=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)]
</script>

Lên Đầu Trang Nhấp Chuột Phải 2 lần

sửa
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
<!--
function dblclick() {
	window.scrollTo(0,0)
}
if (document.layers) {
	document.captureEvents(Event.ONDBLCLICK);
}
document.ondblclick=dblclick;
//-->
</script>

Hiển Thị Thông Tin Trên Thanh Status

sửa
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
 var boodschap = 'Welcome to Quach Trung Thanh Webpage.' + ' | ' + 'Today is : ' + new Date() + ' | Press F5 to Change Background color';

 function dgstatus(){

    window.status = boodschap;
    timerID= setTimeout("dgstatus()", 0);
 }

 dgstatus();
</script>

Cách Dùng

sửa
<script language=javascript scr="''ThuVienMaNguonJS.js''"></script>

Thay phần chữ nghiêng bằng địa chỉ để file js có nội dung trên của bạn

Danh sách JS Files

sửa

Sau đây là danh sách những hồ sơ rời .js ứng dụng viết bằng ngôn ngữ javascript