Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Vòng lặp

Vòng lặp

sửa

Vòng lặp cứ lặp đi lặp lại một khối lệnh nhất định .

 1. Vòng lặp while
 2. Vòng lặp do ... while
 3. Vòng lặp for
 4. Vòng lặp for ... in
 5. Vòng lặp do ... while

Vòng lặp while

sửa

Vòng lặp while có mục đích lặp đi lặp lại một khối lệnh nhất định cho đến khi biểu thức điều kiện trả về false. Khi dùng vòng lặp while phải chú ý tạo lối thoát cho vòng lặp (làm cho biểu thức điều kiện có giá trị false), nếu không đoạn mã nguồn sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn, là một lỗi lập trình. Vòng lặp while thường được dùng khi lập trình viên không biết chính xác cần lặp bao nhiêu lần. Cú pháp của vòng lặp while như sau:

<script language="JavaScript">
  while (biểu_thức_điều_kiện) {
    khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true;
  }
</script>

Vòng lặp do ... while

sửa

Về cơ bản, vòng lặp do ... while gần như giống hệt như vòng lặp while. Tuy nhiên, trong trường hợp biểu thức điều kiện trả về false ngay từ đầu, khối lệnh trong vòng lặp while sẽ không bao giờ được thực hiện, trong khi đó, vòng lặp do ... while luôn đảm bảo khối lệnh trong vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần. Ví dụ:

<script language="JavaScript">
  while (0 > 1)
  {
    alert("while"); // Câu lệnh này sẽ không bao giờ được thực hiện
  }

  do
  {
    alert("do ... while"); // Bạn sẽ nhận được thông báo do ... while một lần duy nhất
  } while (0 > 1);
</script>

Cú pháp của vòng lặp do ... while như sau:

<script language="JavaScript">
  do
  {
    khối lệnh;
  } while (biểu_thức_điều_kiện);
</script>

Vòng lặp for

sửa

Vòng lặp for thường được sử dụng khi cần lặp một khối lệnh mà lập trình viên biết trước sẽ cần lặp bao nhiêu lần. Cú pháp của vòng lặp for như sau:

<script language="JavaScript">
  for (biểu_thức_khởi_tạo; biểu_thức_điều_kiện; biểu_thức_thay_đổi_giá_trị)
  {
    Khối lệnh cần lặp;
  }
</script>

Khi bắt đầu vòng lặp for, lập trình viên cần khởi tạo một biến nhất định bằng biểu_thức_khởi_tạo để dùng trong biểu_thức_điều_kiện, nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true, khối lệnh cần lặp sẽ được thực hiện, sau khi thực hiện xong khối lệnh cần lặp, biểu_thức_thay_đổi_giá_trị sẽ được thực hiện, tiếp theo, biểu_thức_điều_kiện sẽ lại được kiểm tra, cứ như vậy cho đến khi biểu_thức_điều_kiện trả về false, khi đó vòng lặp sẽ kết thúc.

Vòng lặp for

sửa

Vòng lặp for ... in dùng để lặp qua tất cả các thuộc tính của một đối tượng (hay lặp qua tất cả các phần tử của một mảng). Cú pháp của vòng lặp này như sau:

<script language="JavaScript">
  for (biến in đối_tượng)
  {
    khối lệnh cần thực hiện, có thể sử dụng đối_tượng[biến] để truy cập từng thuộc tính (phần tử) của đối tượng;
  }
</script>

Cú pháp switch

sửa

Cú pháp switch cũng là cú pháp điều kiện như if ... else hay toán tử tam phân. Tuy nhiên, cú pháp switch thường được dùng khi chỉ cần so sánh bằng với số lượng kết quả cần kiểm tra lớn. Cách sử dụng cú pháp switch:

<script language="JavaScript">
  switch (biểu_thức_điều_kiện)
  {
    case kết_quả_1 :
      khối lệnh cần thực hiện néu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_1;
      break;
    case kết_quả_2 :
      khối lệnh cần thực hiện néu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_2;
      break;
    default :
      khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện cho ra một kết quả khác;
  }
</script>

Sau mỗi khối lệnh trong một mục kiểm tra kết quả (trừ mục default), lập trình viên cần phải thêm vào break.