Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Lệnh JavaScript

Javascript

sửa

Javascript là một ngôn ngữ lập trình cao cấp có cấu trúc dùng để lập trình trang mạng. Javacript được dùng trong trang mạng bằng cách dùng thẻ lệnh HTML.

Cách thức chèn mã lệnh

sửa

Chèn mã lệnh trong trang mạng

sửa
<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>

Tham số

Type - Ngôn ngữ lập trình trang mạng
Thí Dụ
 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thu 2 " + new Date());
 </script>

Chèn tệp tin mã lệnh trong trang mạng

sửa

Thay vì để khối lệnh Javascript trong trang mạng. Khối lệnh Javascript có thể để trong một tệp tin rời với một tên có kiểu đuôi tệp tin là chữ js sau dấu chấm rồi dùng một dòng lệnh sau để kèm tệp tin javascript rời này với một hoặc nhiều trang mạng cần đến tệp tin này.

Cách thức này rất hữu dụng trong việc lưu những hàm lệnh Javascript để thực thi một chức năng hữu dụng thường dùng thành một thư viện mã có thể sử dụng trong một hoặc nhiều trang mạng.

     <script Type="text/javascript" Src="javascriptFile.js"></script>

Tham số

Type - Ngôn ngử lập trình trang mạng
Scr - Tên hồ sơ Javascipt
Thí dụ
   <script type="text/javascript" src="javascriptLibrary.js"></script>

Lệnh Javascript dùng trực tiếp trong thẻ lệnh của HTML

sửa

Ngoài ra Javascript cũng có thể dùng trực tiếp trong thẻ lệnh HTML

    <a href="javascript:Lệnh_1;Lệnh_2;">Miêu tả chức năng của javascript lệnh</a>

Tham số

<a Href = " ">Miêu tả chức năng của javascipt lệnh</a> - Liên kết thực hiện lệnh javascript
Javascript: - Lệnh Javascript
Lệnh_1; - Lệnh thực thi một việc


Thí dụ
<a href="javascript:window.open('http://www.yahoo.com')">Mở cửa sổ Yahoo</a>

Lệnh Javascript và trình duyệt mạng

sửa

Lệnh Javascript còn được dùng trực tiếp trong thanh địa chỉ trang mạng để thực thi một công việc

Thí dụ

Mở một cửa sổ của trang mạng Yahoo

Window.open(http://www.yahoo.com)

Mở một cửa sổ trống

Window.open()

Mở một cửa sổ trống

Javascript:about()