Tự học JavaScript/Hàm tiện ích

Hàm Tiện Ích

sửa

Dùng Lịnh Javascript có sẳn để tạo nên nhửng Hàm Tiện ích bổ sung chức năng cho Javascript và có thể dùng trong nhiều trang mạng . Chọn nhửng Hàm hửu dụng , lưu vào một hồ sơ mả rời với tên đuôi .JS như là một thư viện Hàm. Sau đó, nếu muốn dùng Hàm nào thì cứ gọi Hàm đó để thực hiện công việc muốn làm

Script File

sửa

Thư Viện Hàm Hửu Dụng

sửa

Đổi Màu Nền tự Động (Change Background Color Randomly)

sửa
function ChangeBackgroundColor(){ 
 var bgcolorlist=new Array("#DFDFFF", "#FFFFBF", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#FFFFFF", "#DDDD00");
 document.bgColor=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)];
}

Lên Đầu Trang khi nhấp đúp chuột (Move to top)

sửa
function dblclick() {
 window.scrollTo(0,0)
 document.ondblclick=dblclick;
}

Vô Hiệu Hóa Chuột Phải (Disable right mouse click)

sửa
function click() {
  if (event.button==2) {alert(new Date());
  document.onmousedown=click
  }

Hiển Thị Ngày Giờ trên thanh thông báo (Display Today Date And Time In Status Bar)

sửa
Function DisplayDate(){
 var today = new Date()
 window.title = today
 setTimeout(DisplayDate(),5000)
}

Xem Mã Nguồn Trang Web (View Source Code)

sửa
function ViewSourceCode()
{
  window.location = "view-source:" + window.location;
}

Tự Động Hiển Thị Một Trang Mạng (Random Link)

sửa
Function DisplayRandomLink(){
 var myrandom=math.round(math.random()*(document.links.length-1))
 window.open(document.links[myrandom])
}

Hiển Thị Thông Tin Một Trang Mạng (Page Info)

sửa
Function PageInfo(){
 for(prop in document){alert(prop + ' is ' + document[prop])}
}

Chuyển Hướng Trang Mạng (Page Redirect)

sửa
Function PageRedirect(){
 document.write('Page has Moved. Please wait, while be redirected to new location');
 document.write('Trang Mạng Đổi Chổ . Xin vui lòng chờ chút, trước khi vào trang mới ');
 setTimeout('Trang_Moi.html',5000)
}

Cách Dùng

sửa

Dùng Hàm trong trang mạng HTML

sửa
<html>
<title>Chao Mung</title>
<head>
<script language="javascript">
function ChaoMung ()
{
  document.write ('Chào Thế Giới, Hôm nay là : ' + new Date());
}
</script>
</head>
<body>
<script language="javascript">
//Gọi hàm ChaoMung() để hiển thị thông tin Chào Thế Giới, Hôm nay là : NgàyGioHomNay
ChaoMung();
</script>
</body>
</html>

Gọi Hàm từ một hồ sơ JS rời

sửa

1. Tạo trang mạng với tên ChaoMung.htm

<html>
<title>Chao Mung</title>
<head></head>
<body>
<script language=javascript>
  ChaoMung();
</script>
</body>
</html>

2. Tạo trang Mả Javascript với tên ChaoMung.js

Function ChaoMung()
{
document.write('Chào Thế Giới, Hôm nay là : ' + new Date());
}