Sách vật lý/Phóng xạ vật/Phóng xạ sóng điện từ

Nhiệt điện từ của dẩn điện Sửa đổi

Nhiệt điện từ Nhiệt Nhiệt quang Nhiệt điện
Lối mắc   ≈≈≈   ≈≈≈==   ≈≈≈e
Cộng dây thẳng dẫn điện Cuộn tròn của N vòng tròn dẫn điện Cuộn tròn của N vòng tròn dẫn điện
với từ vật nằm trong các vòng quấn
Tần số thời gian      
Năng lực nhiệt
 
 
 

 

 
Hằng số C
 

 

 
Khối lượng/Lượng tử      
Động lượng
 

 

 
Bước sóng    

Tính chất Sửa đổi

 
 

Với

 


Lượng tử Sửa đổi

Một đại lượng không có khối lượng và có giá trị là một hằng số không đổi

 

Lượng tử có lưởng tính Sóng Hạt . Lưởng tính Sóng - Hạt cho phép lượng tử di chuyển dưới dạng Sóng điện từ và truyền năng lượng dưới dạng Hạt

  . Đặc tính Sóng
 . Đặc tính Hạt

Có 2 loại lượng được tìm thấy là Lượng tử quang ở   và Lượng tử điện ở  

  . Lượng tử quang
  . Lượng tử điện

Năng lực lượng tử nhiệt điện từ Sửa đổi

Mọi lượng tử đều có một năng lực lượng tử tính bằng

 

Năng lực lượng tử được tìm thấy ở 2 trạng thái Năng lực lượng tử quang ở  và Năng lực lượng tử điện ở  

Năng lực lượng tử quang

 

Năng lực lượng tử điện

 

Xác xuất tìm thấy Năng lực lượng tử của lượng tử được phát biểu trong Định luật Heinseinberg

Năng lực lượng tử chỉ có thể tìm thấy ở 1 trong 2 trạng thái Năng lực lượng tử quang hay Năng lực lượng tử điện

Có thể biểu diển bằng công thức toán

 


Phổ tần Phóng xạ sóng điện từ Sửa đổi

 

Phóng xạ sóng điện từ có phổ tần phóng xạ sau

VF , Ánh sáng thấy được
UVF , Ánh sáng tím
X, Tia X
γ, Tia gamma

Xem thêm Sửa đổi