Sách Vật lý

(Đổi hướng từ Sách vật lý)

Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào nghiên cứu tính chất, cách thức hoạt động của các hiện tượng tự nhiên như Nhiệt, Ánh sáng, Âm thanh, Điện, Điện từ, Lực, Chuyển động.


Xem thêm

sửa

Biên soạn

sửa
  • Quách trung thành . Eng. B.Sc.E.E. Uiversity Manitoba . Canada . Kỹ sư điện . Cử nhân . Đại học Manitoba . Canada