Điện AC hay Điện hai chiều có điện thế thay đổi theo thời gian của một sóng sin đều . Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có Điện thế 120V - 60 Hz .

Điện AC

sửa

Ký hiệu mạch điện của điện AC

 


Điện AC có thể biểu diển bằng công thức toán sau

 


Điện thế thường dùng trong tính toán điện

 
Điện thế đỉnh  
Điện thế giửa 2 đỉnh  
Điện thế trung bình  
Điện thế hửu hiệu  

Nguồn phát điện AC

sửa

Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có cấu tạo sau