Hình đa giác sửa

Hình đa giác là hình có nhiều cạnh

Hình tam giác sửa

Hình có 3 cạnh . Thí dụ như Tam giác thường, Tam giác vuông , Tam giác vuông cân , Tam giác cân , Tam giác đều

 

Hình tứ giác sửa

 

Hình có 4 cạnh . Thí dụ như Hình vuông, Hình chữ nhựt , Hình bình hành , Hình thoi , Hình thang

Hình cong sửa