Sách hình học/Đường thẳng/Phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát

Giải phương trình sửa

 
 

Nghiệm số phương trình sửa