Sách danh ngôn danh nhân/Danh ngôn Trang tử

Xử thế

sửa
  • Có lời vì ý, được ý quên lời.


Đạo

sửa
  • Thoắt lặng không hình, biến hóa không thường


  • Người ta bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên