Sách danh ngôn danh nhân/Danh ngôn Nguyễn thái học

  • Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên


  • Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Chí tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể