Sách danh ngôn danh nhân/Danh ngôn Mạnh tử

Nhân đức

sửa
  • Hạo nhiên chính khí
Lấy Đức thu phục người khác
  • Người nhân từ khắp thiên hạ không có kẻ thù
  • Nghiã nhân là ngọn đuốc soi đường cho thiên hạ.


  • Lòng trắc ẩn, thuộc về lòng nhân từ
Sự hổ thẹn, thuộc về nghĩa khí
Tâm khiêm nhường, thuộc về lễ nghi
Tâm thị phi, thuộc về trí tuệ