Sách danh ngôn Hán việt

 • Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo.
Làm ác gặp ác, ở hiền gặp lành
 • Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
Anh hùng không qua được ải người đẹp
 • An cư lạc nghiệp.
Ổn định chỗ ở, cơ nghiệp phát triển
Biết không nói, Nói không biết
 • Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà
Miệng chó sao mọc ngà voi
 • Cẩn ngôn vô tội . Cẩn tắc vô ưu
Thận trọng lời nói không lỗi lầm
Thận trọng việc làm không lo lắng
 • Dục tốc bất đạt . Dục hoãn cầu mưu
Vội vàng hư việc . Câu giờ tìm kế
 • Dưỡng hổ di họa
Nuôi cọp mang hoạ
 • Đạo bất đồng bất tương vi mưu
Không cùng chí hướng, quan niệm không hợp tác
 • Độc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ
Đọc một quyển sách khong bằng đi vạn dặm đường
 • Điểu vị thực Vong, Nhân vị lợi Vong
Chim chết vì ăn . Người chết vì lợi
 • Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.
Đúng tiếng , đúng lời , việc sẻ thành
Không đúng tiếng , không đúng lời , việc không thành
 • Đa tình tự cổ nan di hận . Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ
Đa tình từ xưa không vương hận . Để hận triền miên không bao giờ hết
 • Diệp lạc quy căn
Lá rụng về cội.
 • Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ hành lưu
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
 • Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm
Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.
Biết người, biết mặt, không biết lòng
 • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Có duyên ngàn dặm cũng đến tìm
Không duyên gặp mặt chẳng quen nhau
 • Hoạn lộ, họa lộ
Đường công danh là đường tai hoạ
 • Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái .
Học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi .
Đừng làm những gì mình không muốn người khác làm lại cho mình
Việc nghĩa không làm . Không có dũng.
 • Khẩu Phật, Tâm Xà
Miệng Phật , Lòng rắn
 • Lực bất tòng tâm
Muốn làm nhưng chẳng được
 • Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Người đẹp từ xưa như tướng giỏi.
Không ở với người đến bạc đầu.
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Mưu sự ở người , thành sự ở trời
 • Ngọc bất trác . Bất thành khí
Nhân bất học . Bất tri lý. -- Tam Tự Kinh
Ngọc không mài, không đẹp
Người không học, không thành
 • Nhi nữ thường tình , Anh hùng khí đoản
. Anh hùng mạt vận
 • Nhàn cư vi bất thiện.
Ở không sinh tật
 • Nhất nghệ tinh, Nhất thân vinh
Giỏi nghề , ấm thân
 • Nhân định thắng thiên.
Người định thắng trời
 • Nhàn cư vi bất thiện
Nhàn rổi sanh tật
 • Oan oan tương báo, dỉ hận miên miên.
Oán thù không dứt , để hận đời đời
 • Oán không giải được oán
Thù không giải được thù
 • Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.
Giàu sinh tật , nghèo sinh loan
 • Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Phước không đến hoài, hoạ đến khôn lường
 • Pháp bất vị thân, Nghĩa bất dung tình.
Luật pháp không kiêng nể người thân
Chính nghĩa không nể thân tình
 • Quốc hữu quốc pháp, Gia hữu gia quy.
Nước có luật nước . Gia đình có luật lệ gia đình.
 • Vô phong bất khởi lãng
Không lửa sao có khói.
 • Vạn sự khởi đầu nan
Mọi sự khó ở ban đầu
 • Vô tín, bất khả dụng nhân
Nhân bất tín, bất khả dung
Không tin, đừng dung người
Người không thể tin , đừng dùng
 • Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành
Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh. - Trang Tử
Việc dầu nhỏ , không làm không thành,
Con dầu hiền , không dạy không biết.
 • Song hổ phân tranh, nhứt hổ tử vong
Hai con cọp đánh nhau , một con phải chết
 • Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên
Sống chết có số, giàu có ở trời
 • Sinh sự , sự sinh
Kiếm chuyện với người thì người sẻ kiếm chuyện lại
 • Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ
Tu sửa bản thân, quản trị gia đình, điều hành đất nước, đem lại hoà bình cho thế giới
 • Tiên học lể, hậu học văn
Trước học lễ , sau học chữ
 • Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Trước trách mình, sau trách người
 • Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hữu nhân tầm
Thiên đường có lối không ai đến
Địa ngục không đường, người lại tìm
 • Thiên lí tống nga mao
Lễ khinh tình ý trọng
Của ít lòng nhiều
 • Trung ngôn nghịch nhĩ
Lời nói thật thì khó nghe.
 • Tận nhân lực, tri thiên mệnh
Làm hết lòng, theo ý trời
 • Thất bại thị thành công chi mẫu.
Thất bại là mẹ của thành công
 • Thắng bất kiêu , bại bất nản
Thắng không kiêu, bại không nản
 • Thi ân bất cầu báo. Thọ ân mạc khả vong
Làm ơn không cần báo . Thọ ơn không thể quên
 • Thiên bất dung gian
Trời không tha kẻ gian
 • Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân
Ngoài trời còn có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn
 • Tiểu phú do cần , Đại phú do thiên
 • Tiểu phú ở , triệu phú ở trời
 • Tiểu Nhân đắc chí, Quân Tử gặp phiền
Kẻ xấu hí hung , người tốt gặp phiền
 • Tiên hạ thủ di (vi) cường
Ra tay trước dành ưu thế
 • Tiên phát chế nhân
Ra tay trước hạ kẻ địch
 • Tửu nhập ngôn xuất
Rượu vào lời ra
 • Thiên bất dung gian
Trời không tha kẻ gian
 • Thần khẩu hại xác phàm
Lời nói làm hại thân
 • Tiểu phú do cần, triệu phú do thiên
Giàu nhỏ do cần kiệm, giàu to do trời ban
 • Tích lũy, phòng cơ
Dành dụm , phòng hờ
 • Tri giả, bất giả . Tri thức ,bất thức
Biết như không biết
 • Trung thần bất sự nhị quân, liệt nữ bất giá nhị phu. (Vương Trọc)
Tôi trung không thờ hai vua, gái hiền không lấy hai chồng (Vương Trọc))
 • Trung ngôn nghịch nhĩ
Lời nói thật thì khó nghe.