Sách danh ngôn/Danh ngôn Nguyễn Thái Học

Ý chí

sửa
  • Đi không há phải lại về không
Phải có danh gì với núi song
  • Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Chí tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể - Nguyễn Thái Học
  • Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên - Nguyễn Thái Học