Sách danh ngôn/Danh ngôn Lão tử

  • Lo thắng người thì loan . Lo thắng mình thì yên
  • Tri nhân giả trí, tự tri giả minh
Biết người là có hiểu biết, tự biết mình là người sáng suốt
  • Tự biết mình là người sáng suốt
Thắng được người là có sức mạnh
Thắng được mình là kiên cường.
  • Có lời vì ý, được ý quên lời.