Sách Vật lý/Tương đối rộng/Vận tốc ánh sáng thấy được

Vận tốc di chuyển của sóng ánh sáng qua các môi trường vật chất

Đo vận tốc ánh sáng

sửa

Thí nghiệm Archemede cho thấy vận tốc ánh sáng thấy được di chuyển trong không khí ở vận tốc đo được

 

Thí nghiệm Michel Morrison cho thấy vận tốc ánh sáng thấy được di chuyển trong chân không ở vận tốc đo được

 

Thí nghiệm Maxwell cho thấy ánh sáng thấy được di chuyển dưới dạng sóng điện từ ở vận tốc đo được

 


Các thí nghiệm trên cho thấy

Vận tốc ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng điện từ là một hằng số không đổi trong chân không và trong không khí có giá trị   .

Ký hiệu và công thức toán

sửa

Tốc độ ánh sáng có ký hiệu là C là một hằng số vật lý không đổi có giá trị chính xác bằng 299.792.458 m/s