Chủ đề:Khoa học tự nhiên


Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào nghiên cứu tính chất, cách thức hoạt động của các hiện tượng tự nhiên như Nhiệt, Ánh sáng, Âm thanh, Điện, Điện từ, Lực, Chuyển động.

Xem thêmSửa đổi

Biên soạnSửa đổi

  • Quách trung thành . Eng. B.Sc.E.E. Uiversity Manitoba . Canada . Kỹ sư điện . Cử nhân . Đại học Manitoba . Canada