Sách Vật lý/Điện/Điện AC

Điện AC hay Điện hai chiều có điện thế thay đổi theo thời gian của một sóng sin đều .


Điện nguồn

sửa

Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có Điện thế 120V - 60 Hz . Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có cấu tạo sau

  


Ký hiệu mạch điện của điện AC và Quang tuyến nhiệt điện

 

Điện thế

sửa

Điện thế thường dùng trong tính toán điện

 
Điện thế đỉnh  
Điện thế giửa 2 đỉnh  
Điện thế trung bình  
Điện thế hửu hiệu