Sách JavaScript/Vòng lặp While

Vòng lặp While

sửa

Vòng lặp while có mục đích lặp đi lặp lại một khối lệnh nhất định cho đến khi biểu thức điều kiện trả về false. Khi dùng vòng lặp while phải chú ý tạo lối thoát cho vòng lặp (làm cho biểu thức điều kiện có giá trị false), nếu không đoạn mã nguồn sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn, là một lỗi lập trình. Vòng lặp while thường được dùng khi lập trình viên không biết chính xác cần lặp bao nhiêu lần. Cú pháp của vòng lặp while như sau:

Cú pháp

sửa
<script language="JavaScript">
    while (biểu_thức_điều_kiện) {
        khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true;
    }
</script>

Thí dụ

sửa
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript While Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i = 0;
while (i < 10) {
  text += "<br>The number is " + i;
  i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>