Sách JavaScript/Lệnh Javascript và trình duyệt mạng

Lệnh Javascript còn được dùng trực tiếp trong thanh địa chỉ trang mạng để thực thi một công việc

Cú pháp sửa

Javascript:Lệnh Javascript()

Thí dụ sửa

Mở một cửa sổ của trang mạng Yahoo Window.open(http://www.yahoo.com)
Mở một cửa sổ trống Window.open()
Mở một cửa sổ trống Javascript:about()