Sách JavaScript/Lệnh Javascript dùng trực tiếp trong thẻ lệnh của HTML

Javascript cũng có thể dùng trực tiếp trong thẻ lệnh HTML

Cú pháp Sửa đổi

    <a href="javascript:Lệnh_1;Lệnh_2;">Miêu tả chức năng của javascript lệnh</a>

Thí dụ Sửa đổi

<a href="javascript:window.open('http://www.yahoo.com')">Mở cửa sổ Yahoo</a>