Sách JavaScript/Lệnh Javascript dùng trực tiếp trong thẻ lệnh của HTML

Javascript cũng có thể dùng trực tiếp trong thẻ lệnh HTML

Cú phápSửa đổi

    <a href="javascript:Lệnh_1;Lệnh_2;">Miêu tả chức năng của javascript lệnh</a>

Tham sốSửa đổi

<a Href = " ">Miêu tả chức năng của javascipt lệnh</a> - Liên kết thực hiện lệnh javascript
Javascript: - Lệnh Javascript
Lệnh_1; - Lệnh thực thi một việc


Thí dụSửa đổi

<a href="javascript:window.open('http://www.yahoo.com')">Mở cửa sổ Yahoo</a>