Sách JavaScript/Lệnh JavaScript trong trang mạng

Lệnh JavaScript dùng bên trong trong trang mạng HTML


Cú pháp

sửa
<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>

Thí Dụ

sửa
 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thu 2 " + new Date());
 </script>