Mệnh lệnh Javascript xét điều kiện để thực thi một việc

Cú pháp

sửa
<script language="JavaScript">
if (x > 0)
    {
     alert("x > 0");
    }
</script>