Hàm Trống là một hàm không có Đối số và không trả lại giá trị

Cú pháp sửa

<script language="JavaScript">
  function Name() 
  { 
  thân hàm; 
  }
</script>

Thí Dụ sửa

<script language="JavaScript">
  Ngay_Gio()
  function Ngay_Gio() 
  { 
  document.alert('Hôm nay là : ' + New Date());
  }
</script>