Sách JavaScript/Danh sách Đối tượng Javascript

Lập trình hướng đối tượng

sửa
Gán đặc tính đối tượng
Đối tương.Đặc tính
Định cách xử lý đối tượng
Đối tương.Xử lý

Thí dụ

sửa

Window.open()


Danh sách các đối tượng

sửa