Sách JavaScript/Cấu trúc Javascript/Xuất-nhập thông tin Javascript

Thông Tin được nhập bằng Lệnh Prompt(), được xuất bằng Lệnh document.write()Lệnh alert()

Nhập thông tin

sửa

Thông Tin được nhập bằng Lệnh Prompt()

Cú pháp
Var Thong_Tin_Nhap
Thí dụ
Thong_Tin_Nhap = prompt('Tiêu_Đề', 'Thông_Tin_Nhập');


Xuất thông tin

sửa

Thông Tin được xuất bằng Lệnh document.write()Lệnh alert()

Cú pháp
document.write('Thông_Tin');
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
Thí dụ
document.write(' Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());