Sách JavaScript/Cấu trúc Javascript/Điều kiện Javascript

Mệnh lệnh javacript dùng trong việc xét điều kiện để thực thi một việc bao gồm

 1. if
 2. if ... else
 3. điều_kiện ? biểu_thức_đúng : biểu_thức_sai

Thể loại Điều Kiện

sửa
Công Thức
<script language="JavaScript">
  if (biểu_thức_1)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
  }
</script>
Thí Dụ
<script language="JavaScript">
  if (biểu_thức_1)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
  }
</script>

if ... else

sửa

if ... else dùng trong trường hợp muốn rẽ nhánh theo điều kiện. Cú pháp này tương đương với nếu x thì làm y, còn nếu không thì làm z. Các câu lệnh if ... else có thể lồng trong nhau.

Công Thức
<script language="JavaScript">
  if (biểu_thức_1)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
  }
  else if (biểu_thức_2)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 2 đúng;
  }
  else
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu cả hai biểu thức trên đều không đúng;
  }
</script>
Thí dụ
<script language="JavaScript">
  var x = prompt("Nhập vào giá trị của x:");
  x = parseFloat(x);

  if (!isNaN(x)) {
    if (x > 0)
    {
      alert("x > 0");
    }
    else if (x == 0)
    {
      alert("x = 0");
    }
    else
    {
      alert("x < 0");
    }
  }
  else
  {
    alert("giá trị bạn nhập không phải là một số");
  }
</script>

Đoạn mã nguồn trên mở một hộp thoại yêu cầu nhập vào một giá trị số, sau đó hiển thị thông báo số đó lớn hơn 0, bằng 0 hay nhỏ hơn 0.

Xét Điều kiện

sửa

Toán từ điều kiện còn được biết đến với tên gọi toán tử tam phân. Cú pháp của toán tử này như sau:

<script language="JavaScript">
  điều_kiện ? biểu_thức_đúng : biểu_thức_sai;
</script>

Toán tử này sẽ trả lại giá trị là kết quả của biểu_thức_đúng nếu điều_kiện có giá trị bool bằng true, ngược lại nó sẽ trả lại giá trị bằng biểu_thức_sai.