Ghép cổng là một phương pháp điện số chỉ dùng cổng NAND hay NOR để tạo ra các cổng số cơ bản, cổng số cơ bản nghịch


Ghép cổng chỉ dùng cổng NAND

sửa

Cổng NOT

sửa
Desired Gate NAND Construction Truth table
   
Truth Table
Input A Output Q
0 1
1 0


Cổng AND

sửa
Desired Gate NAND Construction Truth table
   
Truth Table
Input A Input B Output Q
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Cổng OR

sửa
Desired Gate NAND Construction Truth table
   
Truth Table
Input A Input B Output Q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Cổng NOR

sửa
Desired Gate NAND Construction Truth table
   
Truth Table
Input A Input B Output Q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

Cổng XOR

sửa
Desired Gate NAND Construction Truth table
   
Truth Table
Input A Input B Output Q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Cổng XNOR

sửa
Desired Gate NAND Construction Truth table
   
Truth Table
Input A Input B Output Q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Ghép cổng NOR tạo cổng khác

sửa