Nhập môn Lượng giác

Lượng giác là một môn học về điểm, đường thẳng, góc, và các hàm lượng giác.

Biên SoạnSửa đổi

  • Quách Trung Thành . Kỷ Sư Điện tử . Cử Nhân Khoa học . Trường Đại Học Manitoba . Canada . 1984 - 1988 .