Học Pascal/Danh sách lệnh/SwapVectors

Lệnh của Pascal dùng để chuẩn bị khởi động một chương trình

Cú PhápSửa đổi

SwapVectors;

Thí DụSửa đổi

 SwapVectors;
 Exec(Dir + 'child.exe',char(i+$30));
 SwapVectors;