Học Pascal/Danh sách lệnh/SetTime

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin chỉnh, sửa giờ hiện tại

Cú PhápSửa đổi

SetTime(Tiếng,Phút,Giây,Giây100);

Thí DụSửa đổi

SetTime(Hour,Min,Sec,Sec100);