Học Pascal/Danh sách lệnh/Readln

Lệnh Pascal dùng để nhập thông tin và lưu trữ thông tin lại tại một biến số rồi xuống dòng. Đọc file rồi xuống dòng. Dừng màn hình hay đọc phím enter rồi xuống dòng.

Cú PhápSửa đổi

readln(<biến>);
readln(<biến tệp>,<danh sách biến>);
readln;

Thí DụSửa đổi

{nhập số tuổi của bạn}
readln(ages);
readln(g,b)
readln;