Học Pascal/Danh sách lệnh/Read

Lệnh Pascal dùng để nhập thông tin và lưu trữ thông tin lại tại một biến số. Đọc file.

Cú PhápSửa đổi

read(<biến>);
read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

Thí DụSửa đổi

{nhập tên của bạn}
read(name);
read(f,a);