Học Pascal/Danh sách lệnh/Random

Lệnh Pascal dùng để tạo một số ngẩu nhiên

Cú Pháp Sửa đổi

Số_Ngẩu_Nhiên := random(Một Số)

Thí Dụ Sửa đổi

Số_Ngẩu_Nhiên := random(9)